සිහින පළාපල - සිහින මන්දිරය|Meaning in Dreams

 

 

 

 

 

 

 Asiri Wanigarathne - Fengshui Sri Lank Dreams Book

සිතු පැතු සම්පත් උදාකරන වලම්පුරි හෙවත් දක්ෂිණවෘත සංඛ

Dreams in History

Dream interpretations date back to 3000-4000 B.C., where they were documented on clay tablets.  For as long as we have been able to talk about our dreams, we have been fascinated with them and have strived to understand them. In some primal societies, members were unable to distinguish between the dream world and the waking world. Or they could simply choose not to make the distinction. They saw that the dream.

NEXT  PAGE

 Asiri Wanigarathne - Fengshui Sri Lanka

සිතු පැතු සම්පත් උදාකරන වලම්පුරි හෙවත් දක්ෂිණවෘත සංඛ